Những điều n ày bạn nên lên kế hoạch trước lúc bơi.