Chạy bộ có làm to chân không, sự thật bạn cần biết